istock_000005563522small

Trollheim sin faggruppe er bredt sammensatt og innehar kompetanse fra mange fagområder. Vi jobber i team med høyt fokus på tverrfaglig samarbeid. Vi legger stor vekt på vår taushetsplikt og behandler alle deltakere med stor diskresjon.

Vårt utgangspunkt er å finne hver enkelts muligheter og styrke for å utvikle disse slik at vi sammen kan finne det arbeid eller aktivitet som passer for den enkelte.

Kort oppsummering av Trollheim sine tiltak.

 

Kurstype 

Forkortes

    Målgruppe

Tidsramme 

Formål 

Arbeidsrettet rehabilitering

 ARR 

Sykmeldte eller andre som har fått nedsatt arbeidsevne

4+4+4 uker 

Styrke arbeidsevnen. Mestre helserelaterte-/sosiale hindre for deltakelse i arbeidslivet.

Arbeid med bistand

AB

Et tilbud til deg som har vært utenfor arbeidslivet en periode, eller har et omstillingsbehov i forbindelse med arbeid.

Inntil 3 år

Å gi hjelp og støtte til å finne, få og beholde en fast jobb.

Avklaring

  

Personer med behov for mer avklaringsbistand enn det NAV kan tilby

4+4+4 uker  

Et tiltak for deg som trenger ekstra bistand til kartlegging eller utprøving av arbeidsevne. Tiltaket tilpasses dine individuelle behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet. Evt. forslag til videre tiltak ut fra behov.   

Oppfølging 

 

Personer med mer behov for formidlings- og oppfølgings-bistand enn NAV kan tilby.

6 + 6 mndr. (inntil 3 år) 

Nødvendig individuell oppfølging for å komme i eller beholde lønnet arbeid, evt gjennomføre et arbeidsrettet tiltak.

ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet  

 APS

For personer med nedsatt arbeidsevne, med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.  

Inntil 1 år. Mulighet til utvidelse i 1 år til  

Styrking av muligheter for å komme i arbeid el. utdanning. Avklare arbeidsevne og interesser ved utprøving i ulike arbeidsoppgaver og arbeidsområder i skjermet virksomhet. Tilrettelagt arbeidstrening med tett oppfølging

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 

 KIA

Personer med nedsatt arbeidsevne som hindres i å skaffe seg el. beholde arbeid. Behov for tilrettelagt opplæring og arbeidstrening.  

Inntil 2 år eller bestått fagbrev.

Gi høyere reell og formell kompetanse. Tiltaket gjennomføres i reelle bedriftsmiljøer. Midlertidig ansatt i bedriften. Målet er formidling til ordinært arbeid el. utdanning. Arbeidssøker får lønn i perioden. 

Tilrettelagt Arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 

 TIA

Personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Ingen tidsbegrensning

Arbeidet skal bidra til at du kan utvikle dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.

Formidling vurderes jevnlig. Fast ansatt. Mottar lønn.  

Varig Tilrettelagt Arbeid 

 VTA

For personer med innvilget varig uføretrygd. 

Ubegrenset 

Ha et arbeidstilbud med personlige utviklingsmuligheter. Formidling kan være aktuelt. Får bonus. 

ArbeidsMarkeds-Opplæring 

 AMO

Abeidssøkere.

Avtales for hvert kurs  

Formidling ut i ordinær jobb. Innhold avtales for hvert kurs