For hvem?

Avklaring er et tiltak for deg som trenger ekstra bistand til kartlegging eller utprøving av din arbeidsevne.

Trollheim Vekst AS tilbyr en fast veileder som tar utgangspunkt i dine inidviduelle behov, sett ut fra din faglige og sosiale kompetanse. Avklaringen skal bidra til at du blir bevisst dine ressurser, interesser og muligheter. Dette gjør vi gjennom ulike former for motivasjons- og mestringsaktiviteter. Gode tilrettelagte arbeidsoppgaver, som du ønsker å prøve deg ut i, er også et viktig element i avklaringstilbudet vårt. Veilederen din vil da, sammen med deg, vurdere hva slags tilrettelegging og bistand som skal til for at du skal kunne mestre arbeidet.

Avklaring har som hovedregel en varighet på 4 uker, men kan ved behov forlenges med ytterligere 8 uker.

For nærmere informasjon, ta kontakt med våre attføringskonsulenter eller nærmeste NAV-kontor.