§ 47. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring

Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 48 og § 49, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende. Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med aktuelle arbeidsutstyr innenfor det området det er gitt opplæring i. Demonstrasjon og prøving i forbindelse med reparasjon er unntatt fra kravet om dokumentert opplæring.


EØS-borger skal søke Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 49.


Tillatelse gis dersom søkeren fremlegger:

Enten det kompetansebevis som kreves for bruk av det aktuelle arbeidsutstyret i et EØS-land,

eller dokumenterte kvalifikasjoner tilegnet i et EØS-land,

og som gir den samme sikkerhet som følger av denne forskrift

Vedtaket skal treffes senest fire måneder etter at alle dokumentene angående søknaden er mottatt.


§ 48. Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring
For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert


Sikkerhetsopplæring etter § 47.
Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

Kurs/Målgruppe
Personer som skal utføre arbeid med motorisert utstyr og maskiner.

Undervisningsmål
Eleven skal etter endt kurs kunne bruke og behandle det aktuelle arbeidsutstyr på en trygg og sikker måte.

Læreform
Klasserom og ute.

Varighet
Alte etter type motoriserte innretninger det skal gis dokumentasjon på.

Pris
Etter avtale

Eksamen
Ingen