Ekspertbistand

Ekspertbistand
– en ressurs og et gode for et inkluderende arbeidsliv.

Tilskudd til Ekspertbistand er en del av IA-avtalen. Virkemiddelet er tilgjengelig for alle bedrifter. Ved langvarig og/eller hyppig sykefravær kan det være behov for ekstern bistand. Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV skal være enige om at Ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Eksperten skal:

 • Primært gi bistand på arbeidsplassen
 • Bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon – som kan eller har ført til sykefravær
 • Støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre annet arbeid for samme arbeidsgiver, herunder ergonomisk, psykososial og organisatorisk vurdering av arbeidsplassen
 • Kartlegge kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker som grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver eller finne en ny yrkesretning
 • Utarbeide en rapport om årsak til sykefraværet og foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid

Prosessen med Ekspertbistand vil normalt gå over 8-10 uker, men kan variere fra sak til sak. Maksimalt tilskudd pr sak er kr 20 000,-.

Eksperten er en nøytral, faglig og profesjonell part som kan gi støtte til arbeidsgiver og arbeidstaker i sykefraværsoppfølging, bl.a. i form av;

 • Samtale for felles situasjonsforståelse og ansvar for å finne løsninger
 • Oppfordring til samarbeid med behandler og NAV så tidlig som mulig
 • Kartlegging av arbeidsoppgaver, tilrettelegging og muligheter for andre oppgaver
 • Dokumentasjon av fraværsstatistikk, gjennomførte tiltak og hjelp til å sjå etter et mønster
 • Samtalepartner i sykefraværsoppfølginga
 • Informasjon om ulike løsninger og muligheter

Våre eksperter har lang erfaring med å finne gode løsninger på arbeidsplassen – som gagner både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Vi har kompetanse innen følgende områder:

 • Arbeidsplassvurdering
 • Tilrettelegging
 • Vanskelige og diffuse fraværsrelaterte problemstillinger
 • Endring i arbeidslivet
 • Karriereveiledning
 • God kjennskap til det offentlige og private hjelpeapparatet
 • Relasjoner
 • Erfaring i å løse opp i fastlåste situasjoner

 

Innen Ekspertbistand kan følgende tiltak være aktuelle:

KARRIEREVEILEDNING
Eksperten kan hjelpe arbeidstaker og arbeidsgiver i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon med å se nye muligheter og finne ny yrkesretning gjennom:

 • Kartlegging av arbeidstakers kompetanse og styrker
 • Økt innsikt i egne ressurser og utfordringer som grunnlag for gode valg
 • Råd basert på god kjennskap til arbeidsmarkedet på Nordmøre
 • Bruk av anerkjente verktøy for kartlegging, samtale og refleksjon

Målet er å håndtere endringer og gjøre gode valg i arbeidslivet basert på kunnskap om seg selv og sine muligheter.
Her benytter vi blant annet vip24, som er et profil- og samtaleverktøy for å avdekke interesser, preferanser, styrker og motivasjon i arbeid, energilekkasjer og friskfaktorer i jobb og fritid. Dette danner grunnlaget for videre aktiviteter, mål, tiltak og samarbeid med arbeidsgiver.

VURDERING PÅ ARBEIDSPLASSEN
Eksperten kan komme inn når arbeidstaker og arbeidsgiver er usikre, og ikke vet hva mer som kan gjøres.
Felles situasjonsforståelse er vesentlig for å finne løsninger.

En funksjonsvurdering er en vurdering av hva som skal til for å fortsette i arbeid, gjerne på tross av sykdom eller skade.

Eksperten bidrar med:

 • Kartlegging gjennom samtale og bruk av kartleggingsverktøy
 • Observasjon på arbeidsplassen
 • Kartlegging av samarbeid og endringsmuligheter på arbeidsplassen
 • Kartlegging av arbeidsoppgaver; innhold, ansvarsområde og krav
 • Arbeidsutprøving med fokus på motivasjon, mestring, jobbutførelse og forutsetninger for endring og læring i arbeid

Ergoterapeut kan vurdere arbeidsplassen med fokus på ergonomi; samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. I tillegg kan våre eksperter bidra med:

 • Vurdering av ergonomiske, organisatoriske, psykososiale og fysiske arbeidsforhold
 • Tilpasning av arbeidsplass og opplæring i bruk av utstyr til både arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Fysisk aktivitet og kosthold

Første steg i prosessen er at arbeidsgiver kontakter NAV (Arbeidsgivertelefonen), slik at NAV kan vurdere støtte gjennom tiltaket Ekspertbistand. Deretter innhenter man pristilbud fra en ekspert og sender søknad via Altinn.

Les mer om Ekspertbistand hos NAV ➚

Vi kan også bidra med tiltak uten at man søker refusjon fra NAV.

Ta kontakt med oss så vil vi hjelpe bedriften din med å forebygge og redusere sykefravær.

KONTAKTPERSON:
Åse Torill Solli
Fagleder
920 72 121
aase.torill.solli@trollheim.no

Scroll Up