Avklaring

Avklaring er et tiltak for deg som er usikker på hva du kan jobbe med, for eksempel fordi du har fått dårligere helse eller vært lenge ute av arbeidslivet. Tiltaket er både for deg med og uten arbeidsforhold. Avklaringstiltaket kan også være aktuelt hvis du er sykmeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid.

Hva er «avklaring»?

Med avklaring menes det at du, og eventuelt arbeidsgiveren din, får hjelp til å kartlegge eller prøve ut arbeidsevnen din. 

Hva inneholder avklaringstiltaket?

  • Det kan være aktuelt å kartlegge eller vurdere om du kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset, hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du kan delta i arbeidslivet, kompetansen din og mulighetene dine.

  • I tillegg kan du få informasjon og økt kunnskap om
    • arbeidsmarked,
    • yrker og jobbkrav
    • veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver
    • arbeidsutprøving på ny eller annen arbeidsplass.

Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket, og det er NAV som gjør den endelige vurderingen og henviser deltakere. Hvis du er sykmeldt, skal behandleren som sykmeldte deg være informert om henvisningen.

Varighet

Avklaring har som hovedregel en varighet på inntil 4 uker. Dersom det er behov kan varigheten forlenges med inntil 8 uker. NAV evaluerer eller vurderer etter hver periode om det er behov for å forlenge tiltaket.  

Hvis du har et arbeidsforhold 

Hvis du for eksempel er sykmeldt kan avklaringen skje der du jobber. Da kartlegges virksomhetens muligheter til å tilpasse arbeidsplassen/-miljøet for deg. Avklaringen kan også skje på en annen arbeidsplass eller hos tiltaksarrangør.

Avklaring skal kun gjennomføres hvis andre bedriftsinterne tiltak ikke fungerer eller er mulig å gjøre. Før tiltaket starter må NAV få en oppfølgingsplan der arbeidsgiveren din dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre.

Hvis du er uten arbeidsforhold 

Hvis du ikke har et arbeidsforhold kan avklaringen skje hos Trollheim eller på en ordinær arbeidsplass med bistand fra din veileder hos Trollheim. Du vil få veiledning og hjelp til å kartlegge hvilke muligheter du har til å skaffe et arbeid som passer for deg.