Arbeidsvarsling

Kurs i arbeidsvarsling

Kurs 1, 2 og 3

Målgruppe

Fra 01. januar 2007 var det i henhold til Statens Vegvesens Håndbok 051 Arbeidsvarsling, krav om at alle som utfører arbeid på riks- og fylkesvei minimum skal ha gjennomgått Kurs 1, Arbeid på vei

Med” arbeidsvarsling” menes all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig vei. Med arbeid på vei menes alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring, m.m. Våre instruktører har lang erfaring og stort fokus på sikkerhet.

Arbeidsvarslingskurs 1, 2 og 3

I tillegg til å tilby enkeltplasser skreddersyr vi kurs til din bedrift, og organiserer om ønskelig arbeidsvarsling i ditt område. Kurs 1 er beregnet på de som utfører arbeid jevnlig og er ansvarlig for området der arbeidet utføres. Kurs 2 er hovedsakelig for ledere eller arbeidstakere med mer ansvar. Kurs 3 gir opplæring i manuell trafikkdirigering. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og/eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Kurs 1: For alle som skal utføre arbeid på veg

Følgende tema inngår i opplæringen:

 • Personlig sikkerhet
 • Personlig verneutstyr
 • Varsling ved veiarbeid
 • Sikring ved veiarbeid
 • Ansvarsfordeling, hvilket personlig ansvar har den som arbeider på vei
 • Hensyn til sikkerhet og framkommelighet

Varighet: 6 timer og skriftlig eksamen

Inkluderer kursmateriale, N301, lunsj og kompetansebevis fra SFS.

Forandringer i læreplanen pr. 01.01.2011 førte til lengre kurs med større krav til innhold.

Merk: Gammel kurstype 1 gir ikke kompetanse til å ha stedlig ansvar for arbeidsvarsling med mindre vedkommende har minimum ett års relevant arbeidserfaring. Dette må eventuelt dokumenteres.

Kurs 2: For ansvarshavende

Følgende tema inngår i opplæringen:

 • Personlig sikkerhet
 • Personlig verneutstyr
 • Krav til varsling av trafikanter
 • Krav til sikring ved vegarbeid
 • Varslingsplaner, vedtak og innhold
 • Ansvarsfordeling, regelverk
 • Kontrollrutiner, tiltak ved oppståtte feil, sanksjoner.

Varighet: 2 dager og skriftlig eksamen

Inkluderer kursmateriale, N301, lunsj og kompetansebevis fra SFS.

Ved bestått kurs 2 er kurs 1 ikke påkrevd.

Kurs 3: Manuell trafikkdirigering

Følgende tema inngår i opplæringen:

 • Personlig sikkerhet
 • Personlig verneutstyr
 • Tegngivning og adferd
 • Bremselengder, reaksjonstider
 • Generelt om trafikkavvikling
 • Sikring av arbeidere og trafikanter
 • Avvikling av trafikk forbi arbeidssted med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
 • Muliggjøring av effektiv og økonomisk drift av arbeidet
 • Praktisk øvelse

Varighet: 3 timer + praktisk øvelse

Inkluderer kursmateriale, N301, lunsj og kompetansebevis fra SFS.

Krav: Arbeidsvarslingskurs 1 eller 2 og førerkort klasse B